HERBALIFE VS DE NEDERLANDSE WET

Als je Herbalife verkoper wilt worden onderteken je een zogenaamde licentie, welke door Herbalife is ontwikkeld. Elke verkoper heeft een dergelijke licentie getekend.

Hiermee heeft Herbalife de plicht producten aan jou te leveren. Jij hebt de plicht je aan de regels te houden die Herbalife heeft gesteld. De zogenaamde beleidsregels (rules of conduct).

Juridisch gezien kan een verkoper (distributeur) worden gezien als 'handelsagent' en in dat geval gelden bepaalde beschermende regels. Zo kan Herbalife de overeenkomst niet zomaar éénzijdig ontbinden zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.

Ook gelden wettelijke regels met betrekking tot het éénzijdig wijzigen van de beleidsregels.

Als een van de contractspartijen aanpassing van de gesloten overeenkomst wenst, dient zij daarover met de wederpartij in onderhandeling te treden. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over een door een van de partijen gewenste wijziging, kan die partij met een beroep op onvoorziene omstandigheden bij de rechter wijziging of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vorderen (artikel 6:258 BW). Daarnaast kan in dit verband ook artikel 6:248 BW een rol spelen. Ingevolge het tweede lid van artikel 6:248 BW is een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende regel niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De partij die zich met het oog op een wijziging van hetgeen tussen partijen is overeengekomen, beroept op onvoorziene omstandigheden of de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid, zal aannemelijk moeten maken dat is voldaan aan de hoge drempel van artikel 6:258 BW respectievelijk artikel 6:248 lid 2 BW. De redelijkheid en billijkheid verlangen in de eerste plaats immers trouw aan het gegeven woord.

(https://www.advocatenkantoor-ondernemingsrecht.nl/ondernemingsrecht/eenzijdige-wijziging-van-een-overeenkomst-mogelijk/)

Met de eenzijdige wijziging overtreedt Herbalife dus de Nederlandse wet.

Daarnaast gelden belangrijke Europese mededingingsregels (Verticale Richtsnoeren) waarbij bemoeienis van een leverancier richting de verkoper tot hoge boetes kan leiden. Bedrijven als Adidas zijn in het verleden beboet omdat ze verkopers online verboden oplegden. In principe moeten voor online verkopen dezelfde regels gelden als voor offline verkopen.

(https://dirkzwagerams.nl/2014/07/15/adidas-schrapt-onder-druk-van-het-bka-het-verbod-voor-verkoop-via-online-marktplaatsen/)

Door onderscheid te maken tussen internet verkopen en offline verkopen en wellicht ook door zeer beperkende internetregels overtreedt Herbalife ook belangrijke Europese mededingingsregels

Next: Herbalife verliest rechtszaak