HERBALIFE CODE OF HONOR

Herbalife Distributeuren 'Code of Honor'

Een cultuur van gemeenschappelijke integriteit kan het best gebouwd worden op een sterke basis van persoonlijke ethiek, persoonlijk en uit vrije wil op dagelijkse basis.

Dit zijn een aantal richtlijnen die zijn samengesteld op basis van de ervaringen van het bedrijf en haar Distributeurs wereldwijd in de afgelopen 28 jaar. Met deze richtlijnen streeft men naar een hoge integriteit en ethische bedrijfspraktijken voor zowel klanten als met elkaar. Ze benadrukken het belang van het samenwerken met uw upline, downline en anderen, om als een team met een gezamenlijk doel te opereren. Zij kunnen dienen als voorbeeld voor alle onafhankelijke Distributeurs op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Het in standhouden van de reputatie en het imago van de producten, bedrijf en de

Distributeurs wereldwijd

• Distributeurs zijn verantwoordelijk voor het hooghouden van de reputatie en imago van het bedrijf door middel van hun gedrag en activiteiten. Dit door het geven van de beste service aan hun klanten en Distributeurs, evenals het aanbieden van de mogelijkheid om hun gezondheid en financiële status te verbeteren.

• Het grootste belang voor het imago en de integriteit van het bedrijf is de volledige volgzaamheid van alle Distributeurs aan alle gepubliceerde Gedragsregels en het Distributeurbeleid. Deze bevatten ook regels gerelateerd aan inkomens- en productclaims, het verbod zaken te doen in landen die niet open zijn en het exporteren van het ene naar het andere land.

• Toekomstige generaties van Distributeurs zouden adequate training en ondersteuning van hun sponsors dienen te krijgen. Er dient gelet te worden op het begrijpen van culturele verschillen wanneer men zaken doet in een bepaalde stad of land.

• Alle overtredingen van het Marketing plan, Gedragsregels en het Distributeurbeleid dienen serieus genomen en op tijd doorgegeven te worden aan het bedrijf. Alle Distributeurs dienen aangemoedigd te worden de Gedragsregels en het Distributeurbeleid te promoten en na te leven.

Informatie voor potentiële klanten en Distributeurs - Verantwoordelijkheden van een sponsor

• Tijdens de werving van potentiële klanten en distributeurs dient de sponsor de integriteit van het bedrijf hoog te houden door het geven van accurate informatie over de producten en het distributiesysteem.

• Elke nieuwe Distributeur dient aangemoedigd te worden om de producten actief te gebruiken en te verkopen. Deze begeleiding zal hun helpen in hun toekomstige succes.

• Het uitbreiden van organisaties is de voornaamste strategie. Distributeur Retention (het behoud van Distributeurs) is cruciaal. Distributeurs dienen aangemoedigd te worden een grote, lange termijn klantenbasis op te bouwen om zakelijk succes op lange termijn te garanderen, bijvoorbeeld 'Build 20 - Keep 20'

• U dient te proberen zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over de klanten van uw nieuwe Distributeurs, zover wettelijk toegestaan.

• Bij een nieuwe Distributeur kan de ervaring van goede opvolging op het beste niveau ontbreken. Het delen van goede zakelijke oplossingen laat zien hoe organisaties kunnen samenwerken om hun bedrijf naar het volgende niveau te tillen.

De relatie tussen Distributeurs en klanten

Informatie voor potentiële klanten:

• Distributeurs dienen zich te laten leiden door de wensen van hun klanten en dienen zich

altijd op een beleefde en vriendelijke manier te gedragen. Het is de verantwoordelijkheid

van de Distributeur om het gebruik en opmerkingen (indien nodig) gespecificeerd op de

productlabels uit te leggen.

• Gedetailleerde informatie en een realistische kijk zouden aan de klant gegeven moeten

worden. Dit ten aanzien van resultaten en de periode waarin deze behaald kunnen

worden. Deze informatie, die een negatieve impact kan hebben op de business, kan

teleurgestelde klanten helpen te voorkomen. Tevreden klanten hebben een positieve

invloed en zijn een potentiële bron van nieuwe klanten en Distributeurs.

• Wanneer een klant niet tevreden is over de producten en diensten van het bedrijf en om

een tevredenheids garantie verzoekt dient de Distributeur zo netjes en zo snel mogelijk te

reageren.

Interactie met klanten van andere Distributeurs

• Een klant van een andere Distributeur is iemand die producten aankoopt van een andere

Distributeur - of wie recentelijk een programma afgerond heeft en nog steeds in contact is

met zijn of haar Distributeur.

• Wanneer u deze klanten ontmoet, kunt u uiteraard interesse tonen in hun succes. Echter

dient u zich ervan te weerhouden programma verbeteringen of zakelijke mogelijkheden te

bespreken omdat het niet uw klant is. U kunt natuurlijk wel van gedachten wisselen met

de Distributeur zelf.

• Indien de Distributeur niet langer service aan de klant kan bieden dan behoord de klant

doorverwezen te worden naar de sponsor in de lijn erboven.

• Wanneer u in contact komt met een potentiële klant van wie u denkt dat hij of zij binnen

60 dagen een presentatie over de producten (of zakelijke mogelijkheid) heeft gekregen,

zou u deze persoon moeten aanmoedigen terug contact op te nemen met de Distributeur

die de eerste presentatie heeft gedaan. Wanneer meer dan 60 dagen na de presentatie

zijn verstreken, mag u persoonlijk de presentatie doen aan de potentiële klant om deze te

verkrijgen als een van uw klanten.

Op een goede manier de relatie met een klant beëindigen

Wanneer uw klant niet verder wil gaan met het gebruiken van de producten, mag u de

klant proberen te overtuigen opnieuw te starten of andere Herbalife producten te

proberen. Indien uw klant verzoekt om een teruggave onder de klanten teruggave

regeling, dient u dit uiterst beleefd te behandelen en de beslissing van de klant te

respecteren. Dit zal het positieve imago van het bedrijf en uw reputatie in uw buurt in

standhouden.

Onderlinge relaties van Distributeurs

Distributeurs/Gemeenschappelijke Relaties zijn de sleutel tot het succes in de Herbalife business

in uw omgeving

• Distributeurs zouden met het doel een succesvolle Herbalife business op te starten in

een stad, land of regio hun krachten dienen te bundelen ongeacht de upline of downline

waartoe zij behoren. Hieronder valt ook gezamenlijke evenement planning, uitwisselen

van sprekers en ondersteuning waar nodig.

• Productieve samenwerking zal uw business doen groeien. U zou iedere mogelijkheid aan

moeten grijpen om te laten zien dat wij verenigd zijn in onze doelen als één Herbalife

familie.

Discusies onder Distributeurs

• Wanneer discussies of conflicten onder Distributeurs ontstaan dienen Distributeurs altijd

een professionele houding aan te nemen. Zij dienen zich ervan te weerhouden geruchten

te verspreiden die een negatief effect kunnen hebben op de reputatie van een andere

Distributeur of de gezonde relaties tussen organisaties.

Interactie met gasten van andere Distributeurs bij een HOM, STS, Nutrition Club of Distibuteuren

Service Center

• Wanneer u de gast van een andere Distributeur ontmoet op een HOM of STS zou u hem

of haar moeten aanmoedigen een beslissing te nemen in het voordeel van hun host. U

mag geen enkele actie ondernemen die er toe zou kunnen leiden dat de gast van de

andere Distributeur ingeschreven wordt bij een sponsor die hun niet uitgenodigd heeft

(voor, gedurende of na de meeting).

• Deze situatie dient de relatie tussen onderlinge Distributeurs niet te verstoren. Discussies

dienen altijd op een wederzijdse respectvolle, professionele manier gevoerd te worden.

• Wanneer u in contact komt met een potentiële Distributeur waarvan u denkt dat hij/of zij

in de afgelopen 60 dagen een presentatie over de zakelijke mogelijkheid (of de

producten) heeft gekregen, zou u deze persoon moeten aanmoedigen terug contact op te

nemen met de Distributeur die de eerste presentatie heeft gedaan.

• Wanneer meer dan 60 dagen na de presentatie verstreken zijn, mag u persoonlijk de

presentatie doen om hun vervolgens te verkrijgen als een van uw downlines.

• Wanneer u in contact komt met een potentiële Distributeur die een familielid (echtgenoot

of kinderen) heeft die al actief is met Herbalife, dan zou u deze persoon moeten

aanmoedigen in te schrijven bij dat familielid. Herbalife is een familiebedrijf en wij

erkennen de voordelen van familieleden die deel uit maken van dezelfde Distributeuren

organisatie.

• Op plaatsen waar klanten door andere Distributeurs naartoe gestuurd worden (bijv. HOM,

STS, Nutrition Club, Sales Centers) mogen Distributeurs zich niet doelbewust en

systematisch richten op personen waarvan bekend is dat zij potentiële klanten of klanten

van andere Distributeurs zijn.

Dubbel Distributeurschap

• Distributeurs dienen op de hoogte te zijn van de regels aangaande het dubbel

Distributeurschap en dienen deze regels te respecteren, hoog te houden en niet te

omzeilen. Deze regels zijn voorral belangrijk voor de bescherming van de verwachtingen

die samengaan met het sponsorschap.

Crossline verkoop en Inkoop

• Verkoop en Inkoop van producten tussen verschillende lijnen is verboden door de

gedragsregels van het bedrijf. Door deze regels mag u geen producten verkopen

(ongeacht hoeveelheid of reden) aan de downline van een andere Distributeur.

Distributeuren Ethische training

• Distributeurs dienen het voorbeeld zijn van goed ethisch gedrag en dienen dit ook te

promoten op een vriendelijke en bereidwillige manier.

• Ethische training creëert unieke mogelijkheden voor een dialoog, die de praktische

toepassingen van de ethische regels zullen verduidelijken. Dit helpt een gezonde

atmosfeer en een eerlijke markt te creëren.

• Het bedrijf eert de personen die leiderschap en zakelijke praktijken op het hoogste

ethische niveau bedrijven, vaak als sprekers en/of ereleden van evenementen die

gesponsord zijn door het bedrijf. Personen die niet volgens deze standaarden werken

zullen niet geëerd worden.

De observatie van de regels en reglementen en het handhaven van de integriteit van het

Marketingplan

• Het aanhangen van de bedrijfsregels en het Marketingplan zijn de sleutel tot het succes

van het bedrijf. Dankzij haar unieke regels, het Marketing Plan en de hoogste ethische

standaard is Herbalife een gigant geworden in de Direct Sales industrie. We zijn tot dit

bedrijf gekomen, geïnspireerd door Mark Hughes (oprichter) en onze voornaamste missie

is om zijn nalatenschap voort te laten leven. Deze wordt nu uitgedragen door onze

Chairman en CEO Michael O. Johnson.

• Het is de taak van de Distributeurs om de regels van het bedrijf in acht te nemen zodat

de Distributeurs in de toekomst kunnen genieten van onze unieke producten en

financiële mogelijkheden aangeboden door Herbalife tot in de 21ste eeuw.

• De drie fundamentele componenten van Herbalife zijn Verkoop, Rekrutering en Behoud

(Retail, Recruting, Retention). Het wereldwijde Marketingplan is zo ontworpen om onze

onafhankelijke Distributeurs de beste kansen te geven. Met deze 3 R'n kunnen positieve,

lange-termijn resultaten behaald worden. Het in ere houden van het Marketingplan is de

beste manier om individuele, organisatorische en gezamenlijk succes te creëren. Naast

andere zaken, bevat dit ook het bouwen van een stabiele lange-termijn klantenbasis,

doordat u uw rol als directe verkoper begrijpt en honoreert. Bit betekend dat u altijd

persoonlijke service biedt en u zich ervan verzekerd dat kwaliteit en consequente service

altijd geboden wordt.

Ik, als Herbalife leider, doe de belofte mijn bedrijf op te bouwen in overeenstemming met de

hierboven genoemde Herbalife Distributeuren 'Code of Honor'

.